Verejná súťaž

Spoločnosť EKOBARD a.s. vyhlásila verejnú súťaž, podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejné obstarávanie na predmet zákazky: Zneškodňovanie zbytku vytriedeného komunálneho odpadu na skládke. Verejný obstarávateľ v súlade so ZVO zverejňuje súťažné podklady a doplňujúce dokumenty a informácie vo svojom profile https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/407914 Súťažné podklady si […]

Read more